HN tiếp tục lấy 1 triệu mẫu xét nghiệm diện rộng cho 13 nhóm nguy cơ cao

Chia sẻ: